LQ310 : Create Form

วิธีสร้างแม่แบบขนาด 9×5.5นิ้ว สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON LQ310 เมื่อแม่แบบ Letter ที่เครื่องพิมพ์มีให้  ไม่สามารถใช้กับกระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5นิ้ว ได้  ซึ่งปัญหานี้มักจะเจอกับวินโดว์ 7 ขึ้นไป  ดังนั้นคุณต้องสร้างขนาดกระดาษ 9×5.5นิ้ว  ให้กับเครื่องพิมพ์...

Printer : Cancel Document

วิธีเคลียร์คิวงานที่สั่งพิมพ์ค้างไว้ กรณีที่สั่งพิมพ์งานไป  แล้วเครื่องพิมพ์ขึ้นเออเร่อ (failed to print)   รายการที่สั่งพิมพ์ไปก็จะยังค้างอยู่ในรายการรอพิมพ์  ทำให้เมื่อสั่งพิมพ์อะไรไปก็จะไม่ออก  เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำการเคลียร์/ลบ...

Printer : Set Default Printer

การตั้งเครื่องพิมพ์เริ่มต้น เป็นวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของวินโดว์  ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่ถูกตั้งเป็น Default Printer นี้  ในโปรแกรมที่บริษัทโซลูชั่นบิสซอฟต์  ได้พัฒนาขึ้น  เวลาที่พิมพ์รายงานต่าง ๆ...

Printer : Print Test Page

การทดสอบการพิมพ์จากวินโดว์ (Windows Print Test Page) หลายครั้งที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมไปแล้ว  แต่เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน  และไม่มีเออเร่อใด ๆ ขึ้นมา  หลังจากที่คุณเช็คสาย usb และ สายไฟของเครื่องพิมพ์ว่าใช้งานได้  วิธีการทดสอบที่ง่ายที่สุดจะเป็นการทดสอบการพิมพ์จากวินโดว์...