ภาพรวม       คุณสมบัติ       ตัวอย่างหน้าจอ       วิธีใช้        ทรัพยากร        ราคา      ลูกค้าอ้างอิง

  สถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ)
       เป็นกิจการที่มีลงทุนมากและมีการแข่งขันที่เริ่มสูงขึ้น  ทางบริษัทฯ ร่วมกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน เอกเซอร์วิสเซนเตอร์ได้พัฒนาโปรแกรมCarDiag 1.0 เพื่อบริหารจัดการสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้ดียิ่งขึ้นในด้านของข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทางจดหมายเตือน

      บ่อยครั้งที่ลูกค้านำรถเข้ามาตรวจสภาพโดยที่ไม่ได้พกสมุดทะเบียนมาด้วย  ทำให้สถานตรวจสภาพรถเอกชนไม่สามารถที่จะออกใบรับรองการตรวจได้  โปรแกรมCarDiag 1.0จะช่วยจำข้อมูลด้านรายละเอียดรถที่จำเป็นทั้งหมดไว้ให้และช่วยในด้านการบันทึกรายได้จากการตรวจสภาพรถ ค่าต่อภาษี พรบ.ไว้  สถานตรวจสภาพรถจึงสามารถตรวจสภาพรถลูกค้าได้แม้ไม่ได้นำเอกสารใดๆ มาเลย ขอเพียงเป็นลูกค้าที่เคยมาตรวจแล้วเท่านั้น

      โปรแกรมถูกออกแบบให้มีการทำงานด้วยหน้าจอเดียว ( One Screen ) เืพื่อให้ง่ายต่อการทำงานทั้งเจ้าของและพนักงาน สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ภายในเวลา 10 นาทีเท่านั้น

                                    

 

     


 

หน้าแรก ของโซลูชั่นบิสซอฟต์ โปรแกรมต่างๆ (Solution Software) โปรแกรมตัวอย่าง สำหรับทดลองใช้งาน แต่ไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกข้อมูล ความเป็นมาเกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์โซลูชั่นบิสซอฟต์ ลูกค้าที่ได้ใช้งานโปรแกรมต่างๆ จากเรา