เวอร์ชั่นนี้ งดการพัฒนาแล้วครับ แต่ยังจำหน่ายอยู่ครับ 
โดยทางบริษัทฯ พัฒนาเวอร์ชั่นใหม่สำหรับธุรกิจเช่าซื้อ ไฟแนนท์
เป็น LeaseFin 3.1 เพื่อตอบโจทย์ให้ครบถ้วนกว่าเดิมครับ
คลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติม
Hire Purchase 2.0 : Hponline

        ในธุรกิจเช่าซื้อ สิ่งที่ต้องบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว รับรู้ข้อมูลได้รวดเร็ว คือ “ ลูกหนี้ ” ซึ่งโปรแกรม HirePurchase จะช่วยจัดการในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ ตั้งแต่ “ การทำสัญญา “ “ การรับชำระค่างวด ” “ การติดตามทวงถาม ” ทำให้เจ้าของกิจการรับรู้สภาพการเงิน การบริหารจัดการลูกหนี้ที่ทำได้เร็ว โดยมีการทำงานที่ง่าย เรียนรู้ให้เป็นได้เร็ว

       วิธีคำนวนค่างวดของโปรแกรมใช้แบบ Flat rate เช่น เงินต้น  10,000 บาท ดอกเบี้ย 2,000 บาท จำนวน 12 งวด จะเป็นค่างวดๆ ละ 1,200 บาทต่อเดือน 

รายละเอียดของโปรแกรม

•  กำหนดเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงิน (บาท) หากคุณใช้เป็น "เปอร์เซ็นต์" กรุณากดเครื่องคิดเลขช่วยครับ

•  กำหนดจำนวนงวดชำระได้อิสระ เช่น 12งวด, 15 งวด ,36งวด เป็นต้น  ซึ่งการกำหนดจำนวนงวดคงขึ้นกับ "ความต้องการของลูกค้า" ที่จะร้องขอให้เราคำนวน ซึ่งเมื่อคุณบันทึกวันแรกที่ต้องชำระ โปรแกรมจะคำนวนวันสุดท้ายที่ต้องชำระให้ทันที ในการเลือกวันที่ต้องชำระนี้แนะนำ  "ให้กำหนดเป็นช่วงวัน เช่น วันที่ 1-10 ของทุกเดือน" และ "กรุณายกเว้นวันที่ 29,30,31 เพราะเืดือนกุมภาพันธ์ไม่มี เว้นแต่ 4ปีมี 29 วันเดียว"

•  ลูกค้าที่ต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนด คุณสามารถหักค่าดำเนินการด้วยอัตราที่ต้องการหรือ ไม่หักอะไรเลย ขอแต่เงินต้นคืนอย่างเดียวก็ได้   หรือให้ส่วนลดเป็นจำนวนบาท เช่น ยอดปิดที่ลูกค้าต้องจ่ายเท่ากับ 12,031 บาท คุณสามารถลด 31 บาท ให้กับลูกค้าได้ หรือจะมากกว่านี้ก็ได้ ขึ้นกับนโยบายการปิดบัญชีก่อนกำหนด

    แต่อย่าลืม !!! การมาปิดก่อนกำหนด ทำให้คุณขาดโอกาสในการรับรายไ้ด้จากดอกเบี้ย

        ตรวจสอบความสม่ำเสมอในการจ่ายค่างวดก่อนได้ ว่ามาตรงกำหนด หรือ ชอบล่าช้า โดยโปรแกรมจะแสดงเป็น"สีน้ำเงิน"ให้ในงวดที่มาตรงกำหนด และ"สีแดง" ในงวดที่มาช้า   เพื่อพิจารณาการให้ส่วนลด

•  การรับชำระค่างวดประจำ ลูกค้าเพียงแจ้งชื่อสกุล ก็ค้นหาเพื่อรับชำระค่างวดได้ ไม่ต้องจำเลขที่สัญญา แต่ถ้าจำได้ก็กรอกเป็นตัวเลขสัญญาก็ไ้ด้ นั่นคือ ค้นได้จากทั้ง "รหัสสัญญา" หรือ "ชื่อ สกุลลูกค้า"
(ในอนาคตสามารถเพิ่มการใช้บัตรสมาชิกที่มีรหัสบาร์โค้ด หรือ บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก หรือ ใช้สแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้)

•  ในการรับชำระค่างวด สามารถรับชำระไม่เต็มจำนวนได้ โดยจะนำไปหักในส่วนของ(1)ดอกเบี้ยก่อน จากนั้นนำไปหักกับ(2)เงินต้น (3)ดอกเบี้ยปรับ ค่าทวงถามและหนี้ค้างชำระตามลำดับ ยอดที่คงค้างเท่าไรจะเก็บยอดนี้ไว้เป็นหนี้ค้างชำระสำหรับงวดถัดไป

•  รับชำระค่างวดได้ 3 ประเภท คืองินสด เช็ค และเงินโอน

•  จัดสัญญาให้อยู่ในบัญชีที่ต้องการได้ เพื่อใช้ในการบริหารภาษี (มีค่าพัฒนาตามตกลง)

•  ระบบแจ้งเตือนลูกค้าที่ครบกำหนดการต่อภาษี และ พ.ร.บ.

•  การระงับสัญญาแบ่งประเภทได้ 4 ประเภท คือ ยึด ดำเนินคดี สำรองหนี้สูญ และ ระงับชั่วคราว ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจและเหตุการณ์ในแต่ละกรณี หากตกลงกันได้ ก็สามารถเรียกสัญญาคืนมาใช้งานได้ตามปกติ

•  ระบบการตรวจสอบลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด ที่เกินกำหนด

•  ระบบแสดงภาระหนี้ที่ต้องจัดเก็บในแต่ละเดือน

•  กำหนดผู้ใช้งานในระบบได้ไม่จำกัดจำนวน สิทธิในการใช้งานจะมี 2 ระดับ คือ พนักงานทั่วไป เพื่อทำงานประจำวัน และ ผู้ดูแลระบบ(admin)ซึ่งคือเจ้าของหรือผู้จัดการ  ในส่วนของ admin จะมีส่วนจัดการเรื่องการตั้งค่าปรับต่างๆ การกำหนดuser การตรวจสอบใบเสร็จ การตั้งประเภทสัญญาในการยึด ดำเนินคดี  การตั้งดอกเบี้ยค้างรับ (ซึ่งอาจเกิดจากการคำนวนผิดของพนักงาน) และ การปรับสัญญาใหม่ทั้งหมด เช่น ปรับวันที่รับชำระ ปรับเงินต้น ปรับดอกเบี้ย เพราะคุณอาจเจอกรณีลูกค้าเปลี่ยนที่ทำงาน ก็เปลี่ยนวันเงินเดือนออกด้วย เป็นต้น
การพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนเวอร์ชั่น HP2SQL (นี่คือเวอร์ชั่นล่าสุด และปัจจุบันจำหน่ายแต่เวอร์ชั่นนี้เท่านั้น)

 - หักค่าธรรมเนียม และ ค่าโอน ตอนทำสัญญาได้ (ใส่จำนวนเงินตามต้องการ)

 - สามารถพิมพ์สัญญาเช่าซื้อให้กับลูกค้า และคนค้ำประกันได้อีก 2 คน รวมทั้งหมด 3 สัญญา

 - พิมพ์จดหมายเตือนได้ 3 ครั้ง โดยเพิ่มน้ำหนักในการเตือนจากเบาไปหนัก และเลือกพิมพ์เตือนคนค้ำประกันได้

 - ระบบจัดการเงินสดเข้าธนาคาร โดยจะแสดงเงินสดที่ได้รับจาก "การรับชำระค่างวด และ การต่อภาษี/พรบ." โดยให้คุณเลือกยอดเงินที่จะนำฝากธนาคาร และเหลือบางส่วนไว้หมุนใช้ในกิจการได้

 - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลจาก MS Acess เป็น MySQL เพื่อความแข็งแกร่งของฐานข้อมูล จึงรองรับการทำงานแบบแม่ข่ายลูกข่ายได้ทันที

 - ปรับปรุงการลงทะเบียนให้ยึดกับฮาร์ดดิสก์เพื่อทำให้ซอฟต์แวร์สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ทำให้เมื่อคุณต้องลงวินโดวส์ใหม่ ไม่จำเป็นต้องติดต่อขอรหัสลงทะเบียนอีก  และเมื่อเลิกกิจการยังสามารถนำซอฟต์แวร์ระบบเช่าซื้อนี้  ขายต่อให้กับบุคคลอื่นได้ (ซึ่งต้องขายคู่กับฮาร์ดดิสก์ลูกนั้น)  การใช้งานโปรแกรม

   ลูกค้าใหม่เข้ามาในร้าน --> กรอกชื่อที่อยู่ --> กรอกรายละเอียดรถที่จะให้กู้(หรือกรอกไว้ก่อนหากเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้ว) --> ทำสัญญา --> พิมพ์สัญญา จบ

  ลูกค้ามาชำระค่างวด --> ใส่เลขที่สัญญา หรือค้นจากชื่อหรือสกุล (คำไหนก็ได้) --> เลือกจำนวนงวดที่ชำระ --> รับชำระ --> พิมพ์ใบเสร็จ จบ

  ขอปิดสัญญาก่อนกำหนด --> ทำใบคำนวนให้ลูกค้าดูก่อนได้ หากยังลังเล --> ปิดสัญญาแน่ ก็ให้ส่วนลด หรือ หักค่าดำเนินการ ตามนโยบาย --> รับชำระ --> พิมพ์ใบเสร็จ


   การทุจริตของพนักงาน

  • แอบถอยวันที่ของระบบวินโดวส์เพื่อปิดบังรายงานรับชำระค่างวด -->   ตรวจจับได้จากส่วนเมนูของ admin
  • รับชำระแล้ว แอบลบสัญญาทิ้ง  --> โปรแกรมไม่อนุญาตให้ลบเมื่อมีการรับชำระค่างวดเกิดขึ้น
  • ไม่บันทึกลงโปรแกรม --> ตรวจจากเอกสารและการทำงาน โปรแกรมตรวจไม่ได้เพราะคนไม่บันทึก
  • ให้ส่วนลดในการรับชำระค่างวด โดยอ้างว่า ลูกค้าเงินไม่พอ --> โปรแกรมไม่ให้ลด แต่ให้เป็นค้างชำระไว้  หากต้องการลดให้ทำได้ที่การปิดสัญญาเท่านั้น

ก่อนตัดสินใจใช้โปรแกรม กรุณาโทร.สอบถามในเรื่องการคิดค่าปรับลูกค้าว่า คุณมีการคิดอย่างไร เพราะบางครั้งคุณมีสูตรการคิดค่าปรับที่แตกต่างจากที่อื่น กรณีที่มีสูตรไม่ซับซ้อนทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าพัฒนาใดๆ เว้นแต่สูตรคิดค่าปรับคุณมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างโปรแกรมมาก จะมีการคิดค่าพัฒนาเพิ่มขึ้น

  วิีธีคิดค่าปรับของโปรแกรม

       โปรแกรมมีการคิดค่าปรับลูกค้ามีมาชำระช้ากว่ากำหนดอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ

  1. ดอกเบี้ยปรับ
  2. ค่าทวงถาม / ล่าช้า

 ดอกเบี้ยปรับ คือ การคิดค่าเสียโอกาสที่จะได้รับเงินให้ตรงเวลา

     จะใช้ิวิธีคำนวนคือ ดอกเบี้ยปรับ = (ร้อยละที่กำหนดต่อปี x ค่างวดนั้น)

เช่น ลูกค้า้ต้องจ่ายค่างวด 1,000 บาท ทุกๆ วันที่ 1 แต่มาจ่ายช้าไป 10 วัน  เรากำหนดให้ดอกเบี้ยปรับ = 15%ต่อปี  ดังนั้นดอกเบี้ยปรับจะเท่ากับ {(0.15 x 1000บาท)/365วัน} x 10วัน = 4 บาท

     แต่โปรแกรมจะฝังค่าให้ลูกค้าสามารถล่าช้าได้ 7 วันโดยไม่คิดค่าปรับใดๆ

 ค่าทวงถาม / ล่าช้า คือ การคิดค่าใช้จ่ายจากการโทรติดตาม ส่งจดหมาย ส่งพนักงานติดตาม 

     จะใช้ิวิธีคำนวนคือ ค่างวด x อัตราทวงถาม เช่น ตั้งไว้ 3% แล้วค่างวดเท่ากับ 1,000 ดังนั้น ค่าทวงถามเท่าักับ 30 บาท โดยที่อัตราทวงถามจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ล่าช้า (คุณตั้งเองได้)

 
ลูกค้าที่ใช้ระบบธุรกิจเช่าซื้อ (Hire Purchase)
ที่
ชือลูกค้า
ที่อยู่
การติดตั้ง
จำนวนจุดทำงาน
บริษัท ทรัพย์รังษี จำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพ
 
บริษัท ธรรมแสงลิสซิ่ง จำกัด อ.จอมทอง เชียงใหม
(สงวนชื่อ)  อ.อรัญ จ.สระแก้ว
บริษัท นอร์ทอีสเทิร์นเทคโนโลยี (2000) จำกัด อ.เมือง หนองบัวลำภู
สินนาบอน นครศรีธรรมราช
บริษัท สินบุญเรือน จำกัด เขตดุสิต กรุงเทพ
 
ร้านบีเรสซิ่งโมดิฟายด์แอนด์ลิสซิ่ง ลำพูน
(สงวนชื่อ) อ.วิหารแดง จ.สระบุร
เค.ดี.รวมรถ   อ.เสิงสาง นครราชสีมา
First City Co.,LTD. ภูเก็ต
บริษัท ออโต้แคช ลิสซิ่ง จำกัด เชียงใหม่
 
ร้านวีไอพีลิสซิ่ง ลำพูน
ป.ยนตรกิจ นครสวรรค
หจก.สินทวีมอเตอร์ ศรีสะเกษ
ศรีสุวรรณลิสซิ่ง กาฬสินธุ์
บริษัท เจเอส ลิสซิ่ง จำกัด จันทบุรี
 
หจก.สินเสริมสุขลิสซิ่ง ลำพูน
ร้านเจริญชัยพานิช เชียงราย