คุณสมบัติของโปรแกรมรีไซเคิล
 • ปริมาณของ : รู้จำนวนคงเหลือของแต่ละชนิดและทั้งหมด  รู้ปริมาณที่รับซื้อแต่ละวัน หรือ เลือกช่วงวันที่ต้องการดูปริมาณรับซื้อก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบรายสัปดาห์ เดือน ปี 
 • ต้นทุนเฉลี่ยทั้งซื้อและขาย : รู้เงินที่จ่ายและรับ  กะเวลาขายของออกตามสต๊อกที่ต้องการเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
 • แบ่งเกรดลูกค้า : โปรแกรมแบ่งลูกค้าได้ 4 ระดับ A B C D แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้ครบ อาจใช้เพียงแค่ 2 เกรดเช่น ให้ขาประจำ กับขาจร เท่านั้นก็ได้
 • ระบบซื้อขาย :
             1)
  ยืดหยุ่นให้สามารถเปลี่ยนราคารับซื้อ-ขายได้ที่หน้าจอ : กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการต่อรอง หรือ                 
                 ต้องการตัดราคาของไม่สะอาด หรือมีของปนมา เช่น รับซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ 4 บาท                
                แต่ลูกค้าทำน.ส.พ.เปียกน้ำมาก็ตัดราคาเหลือ 3.75 บาททันทีได้  
             2)
  ใช้งานง่ายมากๆ ด้วยขั้นตอนสั้นๆ
                          ก.เลือกลูกค้า
                          ข.เลือกวัสดุที่รับซื้อ
                          ค.ใส่จำนวน
                          ง.บันทึก
                          จ.พิมพ์บิล            
             3)
   การเลือกลูกค้าใช้การค้นหาจากชื่อสกุลด้วยการพิมพ์คำที่แตกต่าง ก็จะหาเจอ เช่น ธงไชย แมคไซไซ
                 จะให้คุณค้นหาด้วยการพิมพคำว่า์ "แมค" หรือ "งไชย" หรือ "ธงไ" หรือ "ไซ" ก็ค้นหาได้ (ทำให้ง่าย ไม่ต้องมาจำรหัส)  
             4)
   การเลือกวัสดุใช้หลักการเดียวกันกับการเลือกสมาชิก ซึ่งวิธีการนี้รับประกันความเร็วในการทำงาน                
                  ทำให้พนักงานคุณไม่จำเป็นต้องความรู้สูงมาก ต้องการเพียง 1.พอจิ้มดีดได้ 2.ไม่กลัวคอม ก็ใช้งานได้แล้ว
 • เลือกที่จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์บิล : ระบบสามารถพิมพ์แบบใช้การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ที่หน้าจอได้ แต่หากให้พนักงานใช้ต้องพิมพ์บิลทุกครั้ง  เพราะระบบออกแบบให้เมื่อพิมพ์บิลแล้ว  ระดับผู้ใช้ที่เป็นพนักงานจะแก้ไขบิลนั้นไม่ได้
 • ระบบสมาชิก :
             1)
   ปกติให้ใส่ชื่อสกุล หรือ ชื่อเล่น หรือ ใช้ทะเบียนรถ สีรถ ยี่ห้อ แทนชื่อสมาชิกได้ เพราะบางครั้งลูกค้าไม่อยากบอกชื่อ                 ที่อยู่ 
            2)
  สามารถเก็บภาพหน้าคน หรือ รูปถ่ายรถ หรือ สแกนบัตรประชาชน หรือจับภาพด้วยกล้องแวปแคม
            3) จำนวนรหัสสมาชิกจะเพิ่มให้อัตโนมัติ ได้สูงสุด 999,999 คน (ถ้าไม่พอกรุณาแจ้งสามารถเพิ่มได้)
            4) รหัสสมาชิกสามารถใส่ตัวอักษรนำหน้า เช่น a b ก ข ได้
 • กำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน : จ้างให้พนักงานใช้งานโปรแกรมเฉพาะส่วนที่ต้องการ เช่น ให้พนักงานรับซื้อ กับเพิ่มสมาชิกเท่านั้นเพื่อป้องกันการรับรู้ข้อมูลส่วนอื่นๆ โดยไม่จำเป็น รวมถึงการแก้ไขบิลรับซื้อย้อนหลังซึ่งบังคับไว้ไม่ให้ระดับ "พนักงาน" ทำไม่ได้
 • แปรสภาพ : เป็นการเปลี่ยนสต๊อกของแบบมีสูตร เช่น ซื้อแอร์มาแกะได้เป็นเหล็ก ทองแดง พลาสติก ก็ใช้ฟังก์ชั่นนี้ช่วยการเปลี่ยนสต๊อก  หรือ ซื้อแบบขวดเศษ มาแยกเป็นขวดดีใส่ลัง เป็นต้น
 • ระบบซ่อมแซมและสำรองฐานข้อมูล (Fix and Backup) : เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ
 • รายงานวิเคราะห์: 14 รายงาน (คุณสามารถคลิกที่่ทุกหัวข้อของแต่ละรายงานเพื่อดูภาพตัวอย่าง)

  สรุปยอดซื้อวัสดุรายชนิด สรุปยอดขายวัสดุรายชนิด
     
  สรุปยอดซื้อวัสดุรายบุคคล สรุปยอดขายวัสดุรายบุคคล
     
  รายละเอียดยอดยอดซื้อวัสดุรายชนิด รายละเอียดยอดขายวัสดุรายชนิด
     
  รายละเอียดยอดซื้อวัสดุรายบุคคล รายละเอียดยอดขายวัสดุรายบุคคล
     
  จัดอันดับยอดซื้อวัสดุรายชนิด จัดอันดับยอดขายวัสดุรายชนิด
     
  จัดอันดับยอดซื้อวัสดุรายบุคคล จัดอันดับยอดขายวัสดุรายบุคคล

        Recycle Software โปรแกรมรีไซเคิล                                                                      

ราคา 9,000 บาท สำหรับ 1 เครื่องใช้งาน
        หากมีการเพิ่มเครื่องใช้งานในร้านเดียวกัน เพื่อทำเป็นระบบแม่ข่าย-ลูกข่าย เครื่องที่ 2 ,3 ,4 ... จะคิดค่าโปรแกรมเครื่องละ 4,500 บาท 
        การทำแม่ข่าย-ลูกข่ายคือ ให้เครื่องที่สเปกดีที่สุด 1 เครื่อง ทำหน้าที่เก็บข้อมูล (ใช้งานโปรแกรมได้ด้วย)  และเครื่องอื่นๆ ใช้โปรแกรมได้แต่ไม่มีข้อมูลภายใน ข้อมูลจะอยู่ในเครื่องที่ 1 เท่านั้นครับ
        โปรแกรมรีไซเคิล ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้สร้างโปรแกรมทดลองใช้ครับ
ดังนั้นลูกค้าสามารถพิจารณาจากคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งานครับ   
       การปรับปรุงคุณสมบัติโปรแกรม (Update version) หากลูกค้านำไฟล์ไปปรับปรุงเองตามคู่มือที่แนบจะไม่มีค่าบริการครับ เว้นแต่ให้ทางเรารีโมทช่วยเหลือจะมีค่าบริการ 200 - 400 บาทครับ
รู้้ต้นทุน  รู้ปริมาณ   รู้ยอดซื้อขาย   ออกบิลได้    วิเคราะห์ธุรกิจได้    ไม่ต้องจำราคาลูกค้าแต่ละระดับ แบ่งให้ลูกน้องทำงานได้
All Content © 2005-2008 Solutionbizsoft Co.,Ltd. All right reserved
Last Update : December 25, 2013