โปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อแก้โจทย์เบิกคืนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง ให้รู้ต้นทุน สต็อกคงเหลือภายใน

รายละเอียดโปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง

ดูต้นทุนรวมของโครงการ

โดยแยกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และค่าใช้จ่าย

รายงานสรุปภาพรวมโครงการ ทั้งวัสดุ เครื่องจักรและค่าใข้จ่าย
ดูวัสดุที่ใช้เบิกหรือซื้อเข้าโครงการ
ดูเครื่องจักรเข้าโครงการ

การเบิกคืนวัสดุ อุปกรณ์

*** อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลกำหนดเสร็จ 31 ม.ค.63 ***

Share this
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter