081-951-5207 | 086-671-7177 | 097-987-0837 | 053-499-157 solutionbizsoft@gmail.com

โปรแกรมร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ เฟอร์นิเจอร์: TradeSys

โจทย์ของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ 1. “เงินสด ” เพราะมาจากหลายช่องทาง เช่น การขายหน้าร้านรับเงินสด + รับเงินผ่อน + รับมัดจำ + งานซ่อมต่างๆ – คืนมัดจำ – ซื้อสินค้า – ค่าใช้จ่าย – จ่ายหนี้เงินสด และ วิธีรับเงินยังหลากหลาย เช่น...